โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

9073 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 9478 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8976 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 10068 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8897 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8925 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 9453 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 9464 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 9422 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8902 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8892 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8887 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8892 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8881 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8872 ครั้งโรงเรียนวไลย 8613 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 8980 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9077 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 9595 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 9147 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 9241 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 8612 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 9214 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 9209 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
9422 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9355 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 9360 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 9420 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 10013 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8877 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 9677 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8549 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8951 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี 8534 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 9204 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 8152 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 8487 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8103 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 8457 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 144878 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8345 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 9113 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 8325 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 8816 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8336 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8670 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8458 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8733 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 8822 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8101 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 9088 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 9091 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 9097 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 9052 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 9090 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 9038 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 9056 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 9090 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 9119 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 9092 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 9072 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 9007 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8784 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 9081 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 9109 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 9055 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 9097 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8088 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 8638 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8136 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 9054 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2