โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

9833 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6406 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8581 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6512 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8484 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8527 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 7298 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6264 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6261 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 9043 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8383 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9218 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8628 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8688 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8327 ครั้งโรงเรียนวไลย 9181 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6267 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6619 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6511 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 10152 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 8850 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 8650 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 9092 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5782 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
6316 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6870 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6302 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5857 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6941 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6028 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6693 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8242 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8536 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5969 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 7664 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6626 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 7291 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6580 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 14244 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7137 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 7847 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4865 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7006 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6587 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7388 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 7342 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6628 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5788 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
6114 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6544 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 6950 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5927 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6136 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6556 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5935 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5736 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6902 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6183 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6070 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6822 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6443 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6458 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 6775 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7049 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7083 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6503 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5830 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6621 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 6629 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4321 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6463 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 6861 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6787 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7022 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2