โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

8947 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6277 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 7695 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6364 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 7611 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 7683 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 7114 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6130 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6136 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8159 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 7571 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8377 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 7742 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 7810 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 7480 ครั้งโรงเรียนวไลย 8250 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6133 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6491 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6381 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 9276 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 7955 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 7822 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 8232 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5630 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
6177 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6730 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6178 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5718 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6807 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 5904 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6569 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 7595 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 7880 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5842 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 7057 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6509 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 6994 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6479 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 13632 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 6860 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 7594 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4820 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 6763 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 6314 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7172 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 7047 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6552 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5715 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
5990 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6460 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 6676 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5845 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6051 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6473 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5851 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5668 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6800 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6098 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 5970 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6735 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6366 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6377 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 6494 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 6762 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 6989 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6413 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5751 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6530 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 6351 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4276 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6387 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 6589 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6694 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 6939 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2