หัวข้อข่าว : เข้าดำเนินการระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 2692)

 

>>เข้าใช้งาน ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน<<

 การเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน: ผู้ดูแลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนสามารถใช้ username/password ที่ได้รับในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนได้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนจะสามารถเรียกดู username/password ของคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ จากนั้นจึงกระจาย username/password ให้แก่คุณครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนต่อไป

           การจัดการข้อมูลผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน: ในกรณีที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมครูผู้ใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจนภายในโรงเรียนนั้น ผู้ดูแลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนก็สามารถจัดการได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางบริหารจัดการข้อมูลของระบบสำรสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน
           ภายในระบบจะมีรายชื่อเฉพาะนักเรียนยากจนที่โอนข้อมูลมาจากโปรแกรม DMC ให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกคน


>>คู่มือการใช้งานสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น<<
>>คู่มือการใช้งานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต<<
>>คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin<<
>>แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร.01 และ นร.02<<
>>วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ<<
>>วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน<<

 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ