หัวข้อข่าว : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 21:25 น. เข้าชม : 2624)

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559

>>เข้าใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC'59<<

>>เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS<<

>>เข้าใช้งานโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง<<

**แจ้งข่าวเพิ่มเติม โปรแกรม DMC ให้โรงเรียนตรวจสอบความด้อยโอกาสและรายได้ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ทั้งหมด เนื่องจาก สพฐ. ทำการยกเลิกข้อมูลเดิม ถ้านักเรียนยากจน ผู้ปกครองต้องมีรายได้ไม่เกิน 40000 ต่อปี (แนะนำให้เลือกทำเฉพาะนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนจริงๆ เนื่องจากในอนาคตอาจจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น)

ภารกิจที่จะต้องดำเนินการ

โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียรายบุคคล DMC 2559 เทอม 1 ยืนยันข้อมูล 6 มิ.ย. 59

     - ให้ความสำคัญกับ ย้ายเข้า-ออก นักเรียนก่อน เข้า เมนู โรงเรียน>ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน>+ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน ดำเนินการค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการย้ายออก ติ๊กหน้าชื่อนักเรียน กดบันทึก ในกรณีย้ายเข้าให้กรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบในโปรแกรมและกดบันทึก
     - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน เข้า เมนู โรงเรียน>ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
     - เพิ่มนักเรียน อ.1 ใหม่ เข้า เมนู โรงเรียน>เพิ่มนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบตามที่โปรแกรมกำหนด (นักเรียนชั้น อ.1 จะต้องมีอายุ 4 ปี บริบูรณ์ วันเกิดห้ามเกินวันที่ 16 พ.ค. 2555)
     - ปรับปรุงน้ำหนัก-ส่วนสูง เข้า เมนู ปรับปรุงข้อมูล>น้ำหนัก,ส่วนสูง เลือกค้นหาเป็นรายชั้น กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
     - เพิ่มนักเรียนติด G ตามแนวปฏิบัติ เข้า เมนู โรงเรียน>เพิ่มนักเรียนติด G กรอกรายละเอียดให้ครบ และในแท็บสุดท้ายอัพโหลดเอกสาร ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มในหน้านี้  อัพโหลดขึ้นไปพร้อมกับกดบันทึก และโทรแจ้งเขตเพื่อออกเลขรหัสนักเรียนให้ (พารวีร์ 089-6119556) >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักเรียนติด G<<
     - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เข้า เมนู โรงเรียน>จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ตรวจสอบความถูกต้องในทุกๆ หัวข้อ หากมีตัวแดงให้คลิกไปที่หัวข้อนั้น เพื่อตรวจสอบว่าเด็กคนใดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หากทำทุกเมนูแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ (ปุ่มจะขึ้นในวันที่ 1 มิ.ย. 59)

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ยืนยันข้อมูล 8 มิ.ย. 59
     - ปรับปรุงข้อมูลครูให้เป็นปัจจุบัน เมนู ข้อมูลระบบบุคลากร
     - ปรับปรุงข้อมูล EFA เมนู ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
     - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เมนู ตรวจสอบการ/ยืนยันข้อมูล

โปรแกรมสิ่งก่อสร้าง ยืนยันข้อมูล 25 มิ.ย. 59
     - ลงรูปแผนผัง ป้ายโรงเรียน และอาคารเรียนให้ครบ
     - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
     - พิมพ์รายงานและลงชื่อรับรองส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปข.2
     - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

สอบถาม พารวีร์ เลือดแดง 089-6119556

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ