หัวข้อข่าว : จัดประชุม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:00 น. เข้าชม : 2591)

จัดประชุม “โครงการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494”

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งว่า เนื่องจาก พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  พ.ศ.2557  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557  โดยผู้มีสิทธิซึ่งได้แก่ ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540  และเป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจสามารถยื่นขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558  และเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494  พ.ศ.2557 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานคลังจังหวัดจึงจัดโครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้สิทธิในสังกัด ดังนี้

  1. จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540  และเป็นสมาชิก กบข. ในวันที่  7  ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

  1. จัดประชุมข้าราชการครูในโรงเรียน และผู้รับบำนาญ  ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม

2540  และเป็นสมาชิก กบข. วันที่ 10 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ วาสนา แจ้งเสนาะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  086 531 8987 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ