ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology And Communication Distance Education Promotion Group : DLICT)


นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววจีนันท์ สิทธิรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชาลี โกจิ๋ว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กลับ