ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro)


นางอารยา ช่ออังชัญ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางศิรินุช ชูกุศล

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี

ศึกษานิเทศก์

นางสาว สิริญา จิตวัฒนาธรรม

ศึกษานิเทศก์

นางสาว ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ

ศึกษานิเทศก์

นางสาว ฉวีวรรณ หอธรรมกุล

ศึกษานิเทศก์


กลับ