ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ดร.อารยา ช่ออังชัญ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวปราณี จงศรี

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางศิรินุช ชูกุศล

ศึกษานิเทศก์

นางสาววาสนา ยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี

ศึกษานิเทศก์

นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม

ศึกษานิเทศก์

นางสาว ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ

ศึกษานิเทศก์

นางสาว ฉวีวรรณ หอธรรมกุล

ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง

ศึกษานิเทศก์

นางสาวดวงแก้ว พรายแก้ว

ศึกษานิเทศก์

นางสาวนุ่นนภา เหล่าเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ

ศึกษานิเทศก์

นางสาวสกุณา เรืองทิพย์

ศึกษานิเทศก์


กลับ