ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุณี พู่พวง

นักวิชาการศึกษา

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นางวราพร ทับซ้อน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลพัทน์ ขวดทอง

นักจิตวิทยาโรงเรียน


กลับ