ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุณี พู่พวง

นักวิชาการศึกษา

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุรีพร ศรวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นางวราพร ทับซ้อน

นักวิชาการศึกษา

นางสาว กมลพัทน์ ขวดทอง

นักจิตวิทยาโรงเรียน

นายไตรมาศ พีพืช

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ


กลับ