ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางนุสรา ชื่นประสงค์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางจงกลนี วรรณพิรุณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปภัสสร มากดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกมลพัทน์ ขวดทอง

นักจิตวิทยาโรงเรียน


กลับ