ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบาย และแผน


นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวจุรีพร ศรวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว วจีนันท์ สิทธิรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกอบกาญจน์ เกิดทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนพัตฐิพร คำทอง

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ