ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบาย และแผน (Policy and Planning Group)


นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

พันจ่าเอกพัฒนะพงศ์ นภาโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว วจีนันท์ สิทธิรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม

นักวิชาการการเงินและบัญชี


กลับ