ทำเนียบบุคลากร กลุ่มนโยบาย และแผน (Policy and Planning Group)


นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวปณิชา นันท์ชนาโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว วจีนันท์ สิทธิรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปัญจพล ศุภมิตร

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ