ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)


นางสาวไพลิน เกตุธิโภค

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวถนอม กาญจนจิตติ

นักวิชาการศึกษา

นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางอุษา ยี่รงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางพศวีร์ ศุภโสภณ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนพล แซ่แต้

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำ สพท.


กลับ