ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวไพลิน เกตุธิโภค

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวถนอม กาญจนจิตติ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง

นักทรัพยากรบุคคล

นางอุษา ยี่รงค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางพศวีร์ ศุภโสภณ

เจ้าพนักงานธุรการ


กลับ