ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์


นางสาวจันทร์อำไพ คำผา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวยุพิน สว่างศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางมะลิ เมฆขยาย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวชัญณัฐ จันทร์พุฒ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรพิมล เพชรปานกัน

นักวิชาการพัสดุ

นางกนกวรรณ สวนจันทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวชนาพร ทองแผ่น

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณฐมน ไม้สุพร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาววิภาวรรณ เดิมรัตนกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


กลับ