ทำเนียบบุคลากร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา


ดร.เฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางพุทธิยา พันแสง

ก.ต.ป.น

ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ไพฑูรย์

ก.ต.ป.น

นายประเทือง มัททวีวงศ์

ก.ต.ป.น

นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์

ก.ต.ป.น

นางอารยา ช่ออังชัญ

ก.ต.ป.น

นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม

ก.ต.ป.น

นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา

ก.ต.ป.น

นางปรารถนา กระแสสินธุ์

ก.ต.ป.น


กลับ