ทำเนียบบุคลากร กลุ่มกฏหมายและคดี


นายวิรุตติ์ ราศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวอนงค์นาถ นิลดำ

นิติกร


กลับ