ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ


นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุพัตรา สังขรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

นักจัดการงานทั่วไป

นายณชัย คูวรพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณ ผุดผ่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานพ พลายมีสี

ช่างไม้

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นายจีระศักดิ์ บุญเกิด

พนักงานขับรถยนต์

นายวิชาญ แย้มรู้การ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว เมทิวา สาสกุล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวณัฐรมณ คงกำเนิด

พนักงานทำความสะอาด

นายศิริชาติ แดงเลิศ

พนักงานขับรถยนต์

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสมโภชน์ บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


กลับ