ทำเนียบบุคลากร กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)


นางศิรกานต์ ศรลัมภ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายจำลอง พึ่งโพธิ์

นักประชาสัมพันธ์

นางสุพัตรา สังขรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนุพล คูหาพูนสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณ ผุดผ่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานพ พลายมีสี

ช่างไม้

นายรุ่งอรุณ สุวนิช

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางบัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม

พนักงานทำความสะอาด

นายจีระศักดิ์ บุญเกิด

พนักงานขับรถยนต์

นายสมโภชน์ บุญเลิศ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายณรงค์ชัย พลอยแสง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว เมทิวา สาสกุล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นางสาวณัฐรมณ คงกำเนิด

พนักงานทำความสะอาด

นายฐิติพันธ์ พิมพ์เพ็ง

พนักงานทำความสะอาด


กลับ