หัวข้อข่าว : ita 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:55 น. เข้าชม : 463)

คู่มือ ITA 2564 คลิกที่นี่

โรงเรียนสุจริต คลิกที่นี่

ตัวอย่าง แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


O1. โครงสร้างองค์กร และ ทำเนียบผู้บริหาร

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

O5. ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8. Q&A

O9. Social Network 

O10. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14. มาตรฐานการให้บริการ

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17. E–Service ได้แก่ Smart office , BRS (ระบบรายงานงบประมาณ) , ระบบขอไปราชการ , เอกสารแนบ

O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ