ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 3180 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3106 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3106 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3332 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 5590 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 3096 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3318 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 275 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 322 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 286 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3219 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3242 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3292 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 4305 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 5103 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3632 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3634 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3242 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3321 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3549 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 3120 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 3134 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 3110 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3323 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14