ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 3012 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2963 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 2966 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3053 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 4005 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 2953 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3080 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 129 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 124 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 116 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3032 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3044 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3074 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3454 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 4035 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3221 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3231 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3065 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3054 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3141 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 2986 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 3009 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 2981 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3104 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14