ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มกฏหมายและคดี (Law and case group)

ดาวน์โหลด 3092 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3027 ครั้งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3027 ครั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 3194 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(อัปเดทล่าสุด) ดาวน์โหลด 4694 ครั้งความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลด 3018 ครั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด 3195 ครั้งพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๙) พระราชทานแก่คณะครู ดาวน์โหลด 193 ครั้งพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 199 ครั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับ Update ล่าสุด) ดาวน์โหลด 187 ครั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับ Update ล่าสุด)
ดาวน์โหลด 3112 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย1 ดาวน์โหลด 3118 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย2 ดาวน์โหลด 3156 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย3 ดาวน์โหลด 3751 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย4 ดาวน์โหลด 4427 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย5 ดาวน์โหลด 3390 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย6 ดาวน์โหลด 3376 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย7 ดาวน์โหลด 3131 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย8 ดาวน์โหลด 3175 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย9 ดาวน์โหลด 3303 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย10 ดาวน์โหลด 3043 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย11 ดาวน์โหลด 3072 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย12 ดาวน์โหลด 3033 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย13 ดาวน์โหลด 3176 ครั้งกรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย14