ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12
ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

E-Mail

ictpkn2@gmail.com

Facebook

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงาน

ที่ หน่วยงาน/กลุ่ม/รายชื่อ เบอร์โทร
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0-3262-1445
0-3262-3780
0-3262-3781
0-3262-3782
2 FAX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0-3262-1807
3 ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อ 12
4 ห้องรอง 1 (นายสุรินทร์ บัวงาม) ต่อ 13
5 ห้องรอง 2 (นายวัฒชัย วรรณพิรุณ) ต่อ 14
6 ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 11
7 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 15
8 หน้าห้อง ผอ.สพท.ปข.2 ต่อ 16
9 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
10 กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ ต่อ 18
11 FAX กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ (พัสดุ) ต่อ 19
12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 20
13 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 21
14 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 22-23
15 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 24
16 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (เอกชน) ต่อ 25
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 26