หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมสัมมนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 10:34 น. เข้าชม : 1)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้สองด้านคือด้านคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละสามขึ้นไปและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อาทิตยา  นราฐากูร วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 1 ตุลาคม 259 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ