หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 12:12 น. เข้าชม : 85)

วันนี้ (18 สิงหาคม 2557) เวลา 09.30 น. นายเชวง  วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านโอกาสทางการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557) และองค์ประกอบที่ 4 ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบาย  โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น โดยมีคณะกรรมการดำเนินการรายงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ