หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 12:10 น. เข้าชม : 42)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน เนื่องจากในปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชากรในชาติมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน  โดยมีกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมคู่ การทบทวนความรู้ เพลง เกม และสนทนาภาษาอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรครู English Program จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตฯ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระยานคร 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ