หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยในชั้นเรียน”

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 10:06 น. เข้าชม : 2)

นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้จัดกิจกรรม “การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559   เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยในชั้นเรียน”  ในวันที่  20  สิงหาคม  2559  ณ ห้องประชุมพระยานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันได้ช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่มีผลงานประสบผลสำเร็จ ได้เผยแพร่ผลงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา   โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมประกอบด้วย 1.การให้ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ/ต่อยอดการพัฒนางานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิ(ตัวแทนของคณะกรรมการ)  2.การนำเสนอผลงานของครูผู้สอนที่มีผลงานมีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  และ 3.การเผยแพร่ผลงานของครูผู้สอนทุกคนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน  26  คน เมื่อวันที่ 27-29  กรกฎาคม 2559 ใน 3 รายการ ได้แก่ 1) การประกวดผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน  2) การประกวดผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยบูรณาการการอ่าน  การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 3) การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และครูดีเด่นสะเต็มศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ