หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:31 น. เข้าชม : 1)

     นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัยอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ ดังนี้

     กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ จนเป็นนิสัยได้กำหนดกิจกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

     กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ โดยมีการบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้เกิดการซึมซาบเข้าไปทีละนิดจนเกิดนิสัย

     กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้นฟูด้วยการสร้างและตามสถานการณ์ จะเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทางสถานศึกษาได้กำหนดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

     กลยุทธ์ที่ 4 สืบสาน ยกย่องคนดี มีคุณธรรม เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการส่งเสริมและยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติ ตั้งใจเรียน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อน ๆ และรุ่นน้อง

     ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสา และกรรมการบริหาร มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ