หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:48 น. เข้าชม : 4)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559ก่อนเข้าวาระการประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มาชี้แจงเรื่องรถรับส่งนักเรียนให้ผู้บริหารได้ทราบพร้อมข้อซักถาม และ ผอ.สพป.ปข. 2 ได้มอบเกีบรติบัตรการประกวดผลงานวิจัยประกอบข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะดำเนินการ ในปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2559ให้โรงเรียนบ้านปรือน้อย และโรงเรียนวัดนาห้วย โดย ผอ.รร.เป็นผู้รับ  เรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่นโรงเรียนประชารัฐ  การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION),  นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ปีการศึกษา 2559,  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(สพป.),  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก,การขับเคลื่อน 6 ยุทธ์ศาสตร์ เป็นต้น  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2  ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน   (16 สค.59)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ