หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามแนว PISA

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 11:58 น. เข้าชม : 100)

นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามแนว PISA เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา แบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามแนว PISA ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สืบเนื่องจาก สพป.ปข. 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความสามารถของครูให้สามารถจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบการวัดและประเมินผล รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สพป.ปข. 2 จึงจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามแนว PISA  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ตัวแทนคุณครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และตัวแทนคุณครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 110 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพฐ. คือ คุณชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ