หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ปข. 2 ปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:28 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพป.ปข. 2 ปีการศึกษา 2559  เพื่อดำเนินการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา 4 กลยุทธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปฏิบัติ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติอยู่บ่อยๆ จนเป็นนิสัย ได้กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ โดยมีการบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อให้เกิดการซึมซาบ เข้าไปทีละนิดจนเกิดนิสัย  กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้นฟูด้วยการสร้างและตามสถานการณ์ จะเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  กลยุทธ์ที่ 4 สืบสาน ยกย่องคนดี มีคุณธรรม เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการส่งเสริมและยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆและรุ่นน้อง  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผอ.จเร  ทองลักษณ์สิริ ผอ.โรงเรียนวัดเขียนเขต มาเป็นวิทยากร  โดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2    ( 15 สิงหาคม 2559)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ