หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:05 น. เข้าชม : 6)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำเสนอประสบการณ์ แนวคิด วิธีดำเนินการ แนวทางการนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนการรู้ ตลอดจนการนำหลักคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน    เนื่องจาก สพป.ปข. 2 ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และได้พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง แล้วทั้งสิ้นจำนวน 87 โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.86 และมีสถานศึกษาต้นแบบจำนวน 3 โรงเรียน แต่ยังไม่มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายภายในปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ศูนย์การเรียนรู้  และจากสภาพปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรของสถานศึกษา ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน ส่งผลต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาพอเพียง  สพป.ปข. 2 จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 2 ท่าน คือนายอัมพร สุวรรณจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดสวนส้ม และ นางดาวัลย์ ชูไสว ผอ.โรงเรียนชุมชนราษฎร์บำรุง  มีผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้รับผิดชอบ โครงการ  เข้ารับการอบรม จำนวน 180 คน  ณ  ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3  สพป.ปข. 2  ( 14 สค.59) 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ