หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:19 น. เข้าชม : 2)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง เพื่อให้คุณครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างท่องแท้ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และเนื่องจากได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ข้อ 7 กำหนดให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบระหว่างภาคและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ในการสอบแต่ละครั้ง และในปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้เพิ่มข้อสอบอัตนัย ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป. 6 และจะเพิ่มชั้นอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษาต่อๆไป   สพป.ปข. 2 เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนา และส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง  โดยมีคุณครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  ในระหว่างวันที่  23 – 24  กรกฎาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ