หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการ “พัฒนาแนะแนวในสถานศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2559”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:05 น. เข้าชม : 31)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาแนะแนวในสถานศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2559”  เพื่อให้ครูแนะแนวได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อันจะนำไปสู่สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาดำเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน และกำหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา การให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำเป็นต้องมีครูซึ่งทำหน้าที่แนะแนวให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานแนะแนวทั้งระบบและครูแนะแนวสามารถใช้กระบวนการแนะแนวครบทุกขั้นตอน รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการแนะแนวให้แก่ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพอันจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานแนะแนว จำนวน 88 โรงเรียน เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ