หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนทักษะทางอาชีพ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 11:42 น. เข้าชม : 1)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนทักษะทางอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานไปศึกษาต่อวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาได้

โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมพระยานครชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ