หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 12:11 น. เข้าชม : 39)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุธ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำเนินงานตามกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการและโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามที่ สพฐ. ได้นำประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ว่าด้วยการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติตนให้เข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของประเทศชาติ เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    สพป.ปข. 2 ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการและกิจกรรมวิถีพุทธมาโดยตลอด จึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ เพื่อคุณครูได้นำไปปฏิบัติและ สพป.ปข. 2 นำมาตอบในตัวชี้วัดได้ต่อไป โดยมีคุณครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ