หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนทักษะทางอาชีพ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 09:49 น. เข้าชม : 40)

นางอรวรรณ  คำมณี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนทักษะทางอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานไปศึกษาต่อวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาได้

โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพระยานครชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ