หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:49 น. เข้าชม : 39)

นางสาวนงนุช  สีสันต์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาในระดับชั้นที่สอน 2.เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ทางภาษาให้กับครูผู้สอน โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเดี่ยว เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ตลอดจนการใช้ภาษาในชั้นเรียน (Classroom Language) และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง (Listening) – การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) รวมทั้งกิจกรรมเพลง เกมส์ สำหรับเด็กเริ่มเรียนและการจัดทำสื่อง่าย ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งคาดว่าครูสามารถนำไปใช้ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถให้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษในสังกัดเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ