หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2559  เวลา 14:47 น. เข้าชม : 44)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation skills) โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ คุณลักษณะ มีความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation skills) 2. พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation skills)  เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation skills) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน  ณ  ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ