หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 การอบรมการพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559  เวลา 14:49 น. เข้าชม : 21)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน/นวัตกรรม/วิธีการแก้ปัญหา ของครูผู้สอนตามกระบวนการวิจัยทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่:การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  การอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ สพป.ปข. 2 จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา” ขึ้น  โดยคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความเหมาะสมเข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ จำนวน 57 คน เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับแนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ :  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกระบวนการวิจัยและการจัดทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เรื่องสะเต็มศึกษา(STEM) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการต่อไป โดยกำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนนำร่อง เขตละ 10 โรงเรียน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีครูผู้สอนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ