หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน “วันศิลปะบ้านศาลาลัย”

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 13:00 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดงาน “วันศิลปะบ้านศาลาลัย” ณ โรงเรียนบ้านศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2  โรงเรียนบ้านศาลาลัย จัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กคิดเป็นปฏิบัติได้จริงและเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสารศิลปะ โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความคิด แสดงออกได้อย่างมีเหตุผล มีหลักการที่ถูกต้อง สามารถสร้างผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน การจัดงาน “วันศิลปะบ้านศาลาลัย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะอย่างเป็นรูปธรรม มีทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เป็นทางเลือกในการแสดงออกในทางที่ดีของนักเรียนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และมีเวทีในการแสดงและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะสู่สาธารณะชน  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายได้เข้าร่วมกันวาดภาพระบายสีกำแพงโรงเรียนบ้านศาลาลัย จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขาม, บ้านใหม่, ปากน้ำปราณวิทยา, บ้านหนองพรานพุก, บ้านศาลาลัย, บ้าหนองเป่าปี่, วไลย, เทศบาล 1 (บ้านตาลเจ็ดยอด),วัดปากคลองเกลียว,บ้านห้วยพลับ,วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และบ้านสามร้อยยอด  ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยดี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ