หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ในสังกัด สพป.ปข. 2 จัดการเข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 12:04 น. เข้าชม : 2)

นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟการเข้าค่ายลูกเสือ ของกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด และตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้จัดให้มีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด  สร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาโป่ง บ้านวังยาว บ้านทุ่งยาว บ้านนาวัลเปรียง อนุบาลสามร้อยยอด เกาะไผ่ บ้านหนองไทร บ้านสิบสองหุ้น และบ้านหนองจิก  ณ  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ