หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 11:53 น. เข้าชม : 40)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่ สพฐ. มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาว่าโรงเรียนขนาดเล็กใดควรควบรวมได้และโรงเรียนใดควรคงอยู่โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 20 คนลงมา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม และ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศประจำปี 2557 และ 2558 เป็นต้นแบบและจับคู่พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ใก้ลเคียงกัน จึงให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณา โดยมี ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น 2  สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ