หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดค่าย English (O-Net) Camp for Students Prathom 6

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 10:27 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จำนวน 18 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านคือฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น ร้อยละ 5 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพป.ปข. 2 อำเภอหัวหิน จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน วิทยากรประกอบด้วยคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้ง 18 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8,000 บาท และงบประมาณจาก สพป.ปข. 2 จำนวน 40,000 บาท ระยะเวลาจัดค่าย 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนบ้านทับใต้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ