หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สร้างผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:07 น. เข้าชม : 31)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สร้างผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2558 ตามที่ สพป.ปข. 2 ได้กำหนดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สร้างผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2558  โดยคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ ให้ได้รับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อยกย่อง ชมเชย  เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติตนและมีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากรทางการศึกษา โดยมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เป็นผู้เสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อ สพป.ปข. 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกทั้ง 4 ประเภทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด   ณ  ห้องประชุมท้าวโกษา  สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ