หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน “Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin The Annual Show 2015”

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:36 น. เข้าชม : 64)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin The Annual Show 2015” ของโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดหัวหิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดหัวหิน เปิดทำการสอนในหลักสูตร English Program ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 339 คน ครูไทยและต่างชาติ 68 คน ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับดีและดีมาก จาก สมศ.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎทุกปี และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ยังความปลาบปลื้มแก่คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสู่สากล โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ