หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 นำคณะครูศึกษาดูงานด้านภาษาอังกฤษ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 14:00 น. เข้าชม : 5)

นางสาวนงนุช สีสันต์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข. 2 นำคณะครูศึกษาดูงานด้านภาษาอังกฤษในกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Primary Education English Resource Center: PEER Center)   ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์ PEER  ทั้ง 4 ศูนย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป โดยมี ประธาน  รองประธาน  ครูผู้ประสานงานศูนย์ฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมศึกษาดูงาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ