หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 และของ สพฐ. พ.ศ. 2561 - 2563

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558  เวลา 14:14 น. เข้าชม : 2)

นางนิยม ตั้งธรรม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  โดยให้ทุกโรงเรียนได้มาปฏิบัติการจัดทำข้อมูลจริง ๆ ของทุกโรงเรียนให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้มีข้อมูลงบประมาณนำไว้ใช้ได้ถึงปี พ.ศ. 2563  โดยมีคุณครูผู้ปฏิบัติหน้าทีการจัดทำแผน เข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน จำนวน 88 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสามพระยาชั้น 3 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ