หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 16:28 น. เข้าชม : 3)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2  ให้ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่  5 มาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 โดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนซึ่งมีแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม เช่น ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำเดือนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, ผลการดำเนินการประเด็นนโยบายสำคัญการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน, ผลการดำเนินการประเด็นนโยบายสำคัญการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง สพป.ปข. 1 และ 2 ร่วมรายงาน, ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม, การป้องกันและลดอุบัติเหตุการจรจร,งานข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารายงานผล ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ