หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งและป้องกันภัยทางสังคมในระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เวลา 12:57 น. เข้าชม : 28)

นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งและป้องกันภัยทางสังคมในระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสังกัด  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอกุยบุรี ได้มีทักษะชีวิตที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถป้องกันตนเองได้จากภัยทางสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามที่ สพฐ.มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยมีมาตรการให้สถานศึกษา มีมาตรการในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม เพื่อปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามภารกิจ 4 ด้าน คือ 1. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 3.การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 4.การพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งและป้องกันภัยทางสังคมในระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสังกัด  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในขยายโอกาสในเขตอำเภอกุยบุรี จำนวน 138 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)     

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ