หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามแนว PISA

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:26 น. เข้าชม : 32)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามแนว  PISA  เพื่อให้คุณครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการวัดและประเมินผลอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งการวัดและประเมินผลจะต้องยึดตามมตรฐาน ครูจึงควรได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวัดและประเมินผลอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ข้อ 7 กำหนดให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียนในการสอบระหว่างภาคและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ในการสอบแต่ละครั้ง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดอบรมโดยผ่านเครือข่ายชมรมวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 100 คน และวิทยากรที่ให้ความรู้คือ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  ณ  ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ