หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:27 น. เข้าชม : 37)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  เพื่อให้จัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ครอบครัว คนพิการ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคนพิการทุกด้านทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 หน่วยงาน โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดวิสัยทัศนไว้ว่า คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และจากเป้าประสงค์ในข้อที่ 2 กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือกโดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภท และทุกระดับชั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดทำลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยงาน “หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอ” พร้อมมอบป้ายให้แต่ละหน่วยงาน  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ