หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:34 น. เข้าชม : 5)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เพื่อให้คุณครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยปรับจุดเน้นการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาโดยเน้นการสื่อสาร และใช้กรอบ CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาครู  จากปัญหาที่พบ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดประประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  ได้รับการสนันสุนนจากบริษัทอักษร โกลบอล เอ็ด จำกัด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์อาทิตยา นราฐากูร  โดยมีคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.ปข. 2 และเอกชน จำนวน 140 คน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี ในระหว่างวันที่  11 – 12 กรกฏาคม 2558

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ