หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 12:07 น. เข้าชม : 27)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้  จากนโยบายและกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการปฏิรูปการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่รู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ครู จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอยู่อย่างเสมอ ทั้งด้านหลักการ แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูภายใต้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการเรียนรู้ เพื่อมุ่งหวังจะพัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้ครูสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  การอบรมครั้งนี้มีการกำหนดหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

  1. มาตรฐานวิชาชีพครูที่ต้องรู้และเข้าใจ (มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ)
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  3. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินด้านที่ 2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ครู
  5. การประเมินด้านที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ ครู
  6. การวิเคาระห์ผู้เรียนและการศึกษาสภาพการเรียนการสอน
  7. การนำนวัตกรรมไปใช้และการเขียนรายงานผลการใช้/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
  8. ปัญหาของการทำผลงานทางวิชาการ
  9. พบกลุ่มตามสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ   

โดยมีคุณครูเข้าร่วมอบรม จำนวน  100 คน ในระหว่างวันที่  27- 28 มิถนายน และ 4 กรกฎาคม 2558  ณ  ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2  โดยได้รับเกียรติจากนางจุฑามาศ เจริญธรรม ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายศุภวิชญ์ เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันศักยพัฒน์ และนายเอื้อม จันทร์สุโข ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากร

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ