หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 11:05 น. เข้าชม : 21)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายปรีชา บุปผาชาติ  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้คุณครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) และครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)  ตามที่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งโครงการดังกล่าวให้มีการประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่อยู่ในช่วงอายุ 15 ปี ด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) โดยทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และในปีการศึกษา 2558 จะครบรอบการประเมิน และในครั้งนี้กำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ(Collaborative Ploblem Solving) เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินเป็นแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 125 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2   

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ