หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการ “พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาและแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2558”

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 10:28 น. เข้าชม : 35)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาและแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2558”  เพื่อให้ครูแนะแนวได้นำความรู้ที่ได้นำไปจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อันนำไปสู่สมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

       เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้ มีทักษะที่เหมาะสม การแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่รอดปลอดภัย และรอดพ้นจากวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   จึงจัดอบรมโครงการดังกล่าวเพื่อให้คุณครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการแนะแนว และสามารถนำไปใช้ได้ต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูแนะแนว จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ