หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 13:39 น. เข้าชม : 20)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1:การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น(อายุ 13 – 19 ปี) ให้ดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้กิจกรรมลูกเสือเข้ามาบูรณาการให้เยาชนได้รู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า เสริมสร้างให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 โรงเรียน โดยใช้กิจกรรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจาก สพป.ปข. 2  และได้รับงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2558   ณ  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ  อำเภอปราณบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ